วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมสร้างสื่อการเรียนการสอน

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


Avogadro เป็นโปรแกรมการสร้างและออกแบบของสารขั้นสูงทั้งโมเลกุล แบบจำลองชีวสารสนเทศศาสตร์ สื่อวิทยาศาสตร์, โปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเคมีและชีววิทยา
ดาวน์โหลด

โปรแกรม Celestia เป็นโปรแกรมประเภทสถานการณ์จำลอง โดยจำลองสภาพของอวกาศ ผู้ใช้งานสามารถท่องไปในอวกาศ กาแลกซี ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ต่างๆ มากกว่า 100,000 ดวงได้อย่างใกล้ชิดในลักษณะของภาพสามมิติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมือนจริงตามเวลาที่เปลี่ยนไป
ดาวน์โหลด


ประกอบ ด้วยเครื่องมือในการคาด การณ์ของการแสดงผลแบบ 2 มิติ และ 3 มิติของโครงสร้างทางพันธะเคมี สามารถเขียนและออกแบบเป็นโครงสร้างพร้อมการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
ดาวน์โหลดDrosophilab  เป็นโปรแกรมจำลองการทดลองเรื่องยีนและโครโมโซม โดยใช้แมลงวันเป็นสัตว์ทดลอง จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการที่เกี่ยวกับยีนและโครโมโซมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดมรดกโครโมโซมจากพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลาย ๆ รุ่นการเกิดปรากฏการณ์Crossing-over หรือ Linkage  ซึ่งการจำลองการทดลองดังกล่าวสามารถ ประหยัดเวลามากกว่าการทดลองจริง ที่ต้องสิ้นเปลืองทั้งการเพาะพันธุ์สัตว์ทดลองและการรอสังเกตผลการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โปรแกรม Drosophilabสามารถให้ผู้เรียนทดลองแก้ไขและปรับแต่งยีนและโครโมโซม แล้วนำเสนอผลการทดลองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของสัตว์ ทดลองในรูปแบบภาพกราฟิก 3D ทั้งแบบย่อพร้อมรายละเอียดยีนและโครโมโซม และแบบเต็มจอภาพ
ดาวน์โหลด


โปรแกรม GeniusMaker เป็นโปรแกรมทางฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ซึ่งจัดทำโดยGolden K Star .com สามารถใช้ได้ในรูปแบบ Free Editionจำนวน 9 รายการโดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน และอีกจำนวน23 รายการที่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งาน แต่ยังคงมีข้อดีที่สามารถใช้ประโยชน์ในค่าพื้นฐานที่โปรแกรมอนุญาตให้ใช้ได้ โปรแกรมบางรายการเป็นการหาค่าทางคณิตศาสตร์ บางรายการเป็นการจำลองการทดลองโดยกำหนดเงื่อนไขสามารถใช้เมาส์คลิก ลาก หรือเติมจำนวนตัวเลขลงไปเพื่อสร้างเงื่อนไขการทดลองหรือการหาค่าทางสถิติทาง คณิตศาสตร์เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ 4
ดาวน์โหลด


เป็น โปรแกรมแสดงตารางธาตุที่ มีความสามารถสูง มีการแสดงรายละเอียดของธาตุที่ครอบคลุมถึง Atomic number, Atomic weight, สัญลักษณ์, สมบัติทางเคมีปฏิกิริยาทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ  ภาพตัวอย่างของธาตุ  ประวัติการค้นพบและอื่นๆอย่างหลากหลาย
ดาวน์โหลด


The Physics Education Technology (PhET) เป็นโครงการของ  University  of Colorado at Boulderซึ่งเป็น Website ที่จัดทำโปรแกรมจำลองการเรียนการสอนฟิสิกส์และเคมีรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ซึ่ง สามารถใช้งานได้โดยตรงที่ Website ของ PhET : http://phet.colorado.edu/index.php มีความสะดวกที่จะนำไปใช้เพื่อ การเรียนการสอนในชั้นเรียน    สถานการณ์จำลองต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นจัดสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว ที่มีปฏิสัมพันธ์และบางสถานการณ์จะมีลักษณะคล้ายเกม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองต่างๆเหล่านี้  และโปรแกรมได้เน้นให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนเห็น ภาพและเกิดความคิดรวบยอดตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบไว้สถานการณ์จำลองใน PhET  simulation นี้ สามารถแสดงให้เห็นในส่วนที่ตาปกติของคนเราไม่สามารถมองเห็น เช่น  การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ,สนามแม่เหล็ก, atoms,electrons, photonsซึ่งผู้ใช้จะพบกับภาพกราฟิกและสามารถ Click mouseและ/หรือ  Drag Mouse เพื่อกำหนดค่าที่เป็นเงื่อนไขของการทดลองหรือสร้างสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง ภาพที่ได้มีความพิถีพิถันโปรแกรม Stellarium เป็นโปรแกรมประเภทสถานการณ์จำลอง (Simulation) โดยจำลองสภาพท้องฟ้า และดาว  จากสถานที่และเวลาตามที่ผู้ใช้กำหนด ผู้ใช้สามารถศึกษาดาว  กลุ่มดาว เนบิวลา กาแล็กซี หรือสืบค้นข้อมูลวัตถุบนท้องฟ้าที่สนใจได้เปรียบเสมือนมีท้องฟ้าจำลองเป็น ของตนเอง
ดาวน์โหลด


โปรแกรม Virtual Lab Simulation  เป็นโปรแกรมสำหรับการจำลองการปฏิบัติการทดลองทางเคมีซึ่งสามารถทำการทดลอง ได้เสมือนการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการโปรแกรมได้จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมีไว้อย่างพร้อมเพรียง  ทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองอย่างหลากหลายได้ด้วยตนเอง จากธาตุมาตรฐานที่กำหนดให้มากกว่า 100 ชนิด
ดาวน์โหลด


โปรแกรม  Virtual  Microscope เป็นโปรแกรมที่ประยุกต์จาก Java เพื่อรองรับภาพที่ต้องการความละเอียด คมชัดสูงจากกล้อง   Electron  Microscope โดยเราสามารถนำภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง  Microscope แบบต่าง  ๆ  มาวิเคราะห์เพื่อดูรายละเอียดหรือหาธาตุต่าง ๆ ที่มีจากภาพที่เราถ่ายมา โปรแกรมมีตัวอย่างภาพที่ถ่ายจากกล้องMicroscope  3  แบบด้วยกัน

ดาวน์โหลด


Toribash เป็นเกมต่อสู้สนุกๆ ที่ผู้เล่นต้องออกแบบท่าการต่อต่อสู้ เสริมความรู้ด้านฟิสิกส์เบื้องต้น

Download


 
Chemistry    เป็นโปรแกรมสร้างสูตรเคมี และแสดงภาพโมเลกุล
                                    
ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้


WorldWide Telescope    เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เป็นกล้องโทรทรรศน์แบบเสมือน สามารถสำรวจพื้นผิวโลก และจักรวาล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
                  
                ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


GeoGebra เป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง และความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับครูผู้สอนใช้ในการผลิตสื่อการศึกษาที่เป็น Dynamic ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวเนื้อหา เรขาคณิต พีชคณิต Calculus วงกลม ส่วนตัดของวงกลม จุด เส้นตรง ภาคตัดกรวย สมการ และผู้สอนสามารถสร้างและส่งออกไฟล์ในรูปแบบของ Java ซึ่งเป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และผู้เรียนสามารถปรับแต่งค่า รวมถึงรูปร่าง รูปแบบของเนื้อหาในขณะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
ดาวน์โหลด


“ซู โดะคุ” (Sudoku, Su doku, Su-doku,ซูโดะกุ) เป็นคำย่อมาจากคำว่า ซูจิวะโดะกุชินนิคางิรุ หมายความว่า “ตัวเลขต้องมีเพียงเลขเดียว” เป็น เกมปริศนาตารางตัวเลข ที่ผู้เล่นต้องเติมตัวเลข 1-9 ลงในช่องตารางที่เว้นว่างไว้ โดยมีตัวเลขบางส่วนให้มาเป็นคำใบ้ เริ่มมีการเล่นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2522 ในชื่อเกม นัมเบอร์เพลช (Number Place) และด้วยกติกาการเล่นที่ง่าย ทำให้เกมก้าวขึ้นมาเป็นเกม Puzzle แถวหน้าในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 และได้แพร่หลายไปทั่วโลก ผู้ที่คิดค้นเกมนี้ คือนักคณิตศาสตร์ชาวสวิสชื่อ “ออยเลอร์” (Euler) (http://medinfo.psu.ac.th)
     Pure Sudoku มีลักษณะเป็นเกมจัดกลุ่มตัวเลขโดด 1-9 ไม่ให้ซ้ำกันทั้งแนวตั้ง แนวนอน และเป็นรายกลุ่ม เป็นการฝึกการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

Timez Attack เป็นลักษณะของเกมผจญภัย (Adventure Game) ที่ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่งและต้องกระทำเป้าหมายในเกมให้ สำเร็จลุล่วงไปได้ โดยจะเน้นให้ผู้เล่นหาทางออกหรือไขปริศนาในเกม โดยในเกมนี้จะเน้นใช้ทักษะในการคำนวนทางคณิตศาสตร์ในแก้ปัญหา
     Timez Attack เป็นเกมในลักษณะมุมมองบุคคลที่ 3 (Third Person Shooter) เกมประเภทนี้ผู้เล่นจะได้มุมมองจากด้านหลังของตัวละคร เกมประเภทนี้มักจะเน้นการเคลื่อนไหวเป็นสำคัญ เพราะผู้เล่นมองเห็นตัวละครที่ควบคุม และเกมประเภทนี้มักจะมีปริศนาในเกมสอดแทรกเป็นระยะๆ
     Timez Attack มีด่านสำหรับการเล่นในเกมทั้งหมด 12 ด่าน ซึ่งแต่ละด่านจะเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เล่นจะต้องผ่านในแต่ละด่าน ตามลำดับขั้นตอน ไม่สามารถกระโดดไปเล่นข้ามด่านที่ยังไม่ผ่านได้

ดาวน์โหลด


Tux of Math Command เป็นเกมแนว Shooting ซึ่งอาศัยทักษะทางคณิตศาสตร์ ในการบวก ลบ คูณและหารจำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบในการเล่น สามารถเพิ่มทักษะ และความเร็วในการคำนวณสำหรับนักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ได้เป็นอย่างดี เหมาะที่จะใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนรู้ของนักเรียน
ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


พจนานุกรม เล็กซิตรอน™ (LEXiTRON™) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูลพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ LEXiTRON ได้เปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการในรูปแบบของ Open Source ที่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการค้นคว้าอ้างอิง สำหรับการศึกษาและการวิจัย หรือสามารถนำไปพัฒนาต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (License Agreement) หลักการสำคัญของการพัฒนา LEXiTRON คือ การนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนาในสาขาการ ประมวลผลภาษาธรรมชาติ เรียกว่า การสร้างพจนานุกรมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Corpus-Based Dictionary)
ดาวน์โหลด


Bhacharada Speech Engine เป็นโปรแกรมสำหรับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยี Text To Speech ของ Microsoft ซึ่งโปรแกรมจะเรียกใช้ Speech API เพื่อใช้ผสมคำและสังเคราะห์ออกมาเป็นเสียง โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการอ่านเอกสาร บนคอมพิวเตอร์ หรือจะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการฟังของผู้ที่ กำลังเรียนภาษาอังกฤษ โปรแกรมย่อยที่มีประโยชน์มากอีกอย่างหนึ่งคือ Type to Speech ที่ช่วยให้เราสามารถพิมพ์คำหรือวลีขนาดไม่เกิน 36 ตัวอักษร ให้โปรแกรมอ่านออกเสียงได้ทันที เหมาะสำหรับการศึกษาการออกเสียงคำศัพท์ หรือประโยคภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ดาวน์โหลด


Tux Typing 2 เป็นโปรแกรมฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานโดยการออกแบบเหมือนเกม คอมพิวเตอร์ เริ่มบทเรียนจากง่ายไปยาก โดยอาจเริ่มจากการฝึกพิมพ์ (Practice) ซึ่งก็จะมีการชี้แนะ (Cueing) ในการพิมพ์ จากนั้นก็อาจเริ่มทดสอบโดยการเล่นเกมฝึกพิมพ์แบบง่ายๆ (easy) แล้วก้าวไปสู่ระดับกลาง (Medium) ระดับยาก (Hard) ซึ่งจะมีคำแนะนำ (Instruction) ในการใช้โปรแกรมโดยตลอด การออกแบบโปรแกรมที่สวยงาม และสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกฝึกพิมพ์ หรือ ทดสอบความสามารถในการพิมพ์ด้วยความสนุกสนาน
ดาวน์โหลด


กลุ่มสาระฯภาษาไทย


โปรแกรม I love Library เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างหนังสือ อัลบั้มภาพ ให้อยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเปิดพลิกอ่านแต่ละหน้าได้ตาม ต้องการอย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถนำไฟล์เข้าได้หลายรูปแบบ เช่น JPG, GIF, BMP และPDF รวมทั้งไฟล์มัลติมีเดียในรูปแบบ VDO , Flash , PowerPoint ด้วย เมื่อสร้างเสร็จแล้วสามารถนำไปเก็บรวมไว้ที่ชั้นหนังสือในห้องสมุดอิเล คทรอนิกส์ มองเห็นหนังสือแต่ละเล่มและบุคคลอื่นสามารถเข้าไปเลือกแต่ละเล่มมาเปิดอ่าน ได้
ดาวน์โหลด

 

โปรแกรม นี้เป็นโปรแกรมใช้สำหรับทายสำนวน สุภาษิต คำพังเพย โดยจะกำหนดความหมายของคำที่จะทายไว้ด้านล่าง ให้ผู้ใช้คลิกเลือกพยัญชนะและสระไปเติมลงในช่องว่างด้านบนบริเวณเส้นประให้ ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งถ้าถูกต้องจะได้คะแนน 1 คะแนน และสามารถตอบผิดได้ 6 ครั้ง ต่อคำทายหนึ่งสำนวน และถ้าทายไม่ถูกต้องจะเฉลยคำนั้นให้ทราบ แล้วกำหนดคำให้ทายต่อไป
ดาวน์โหลด


กลุ่มสาระฯสังคมฯ


Map Puzzle มีลักษณะคล้ายกับเกมประเภทจิกซอว์ มีรูปแบบการทำงานโดยให้ผู้เรียนคลิกหรือลากเมาส์เพื่อต่อภาพแผนที่แต่ละ ภูมิภาคให้สมบูรณ์ เหมาะสำหรับช่วงชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3 โดยโปรแกรมทั้งชุดมีอยู่ทั้งหมด 12 โปรแกรม ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป โปรแกรมระบุที่ตั้งของทวีป ภูมิประเทศที่สำคัญทั่วโลก และโปรแกรมระบุประเทศที่ตั้งอนุสาวรีย์ ที่สำคัญในโลก รองรับระบบปฏิบัติ Windows XP
ดาวน์โหลด


เป็น โปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS-Geographic Information System) สามารถแสดงข้อมูลแผนที่ (Graphic) แสดงข้อมูลที่เป็นรายละเอียดฐานข้อมูล (Databases) สามารถตัดแผนที่เฉพาะบางส่วนที่ต้องการ เช่น แผนที่ของแต่ละภาค แผนที่เฉพาะจังหวัด ซึ่งโปรแกรม QGIS มีโปรแกรมเสริม (Plug in) มากมายโดยเฉพาะได้นำเอา Grass GIS ที่เป็นโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เก่าแก่มาเป็นโปรแกรมเสริม ทำให้ QGIS สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกมายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพที่ได้จาก Point Asia หรือ Google Earth นำเข้าเพื่อดูสภาพภูมิศาสตร์ หรือนำมาตรึงเป็นแผนที่ ที่มีพิกัด
ดาวน์โหลด


Seterra เป็นโปรแกรมที่มีรูปแบบการทำงานโดยให้ผู้เรียนคลิกเพื่อระบุตำแหน่งของเมือง ประเทศ หรือจุดต่าง ๆ ในแผนที่ที่โปรแกรมกำหนดมาให้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ภูมิภาค ได้แก่ ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และภาพรวมทั้งโลก โดยแต่ละภูมิภาค
จะมีแผนของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งเมืองสำคัญ ให้ผู้เรียนเลือกคลิกให้ถูกต้อง เหมาะสำหรับช่วงชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3 และช่วงชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6

ดาวน์โหลด

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ


Body Mass Index (BMI) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดย คุณ.........นักเขียนโปรแกรมชาวไทย คำนวณหาดัชนีมวลกาย ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลตัวเลขแทนน้ำหนักตัวและส่วนสูงที่เป็นจริงปัจจุบันลง ไป โปรแกรมจะคำนวณดัชนีมวลกายออกมาและ ระบุสถานการณ์น้ำหนักตัวในปัจจุบันให้ทราบ พร้อมทั้งระบุดัชนีมวลกายที่เหมาะสม และดัชนีมวลกายที่แพทย์แนะนำ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP
ดาวน์โหลด


กลุ่มสาระฯศิลปะ


โปรแกรม ArtRage เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวาดภาพ ระบายสี สามารถเลือกลักษณะและขนาดของพื้นที่ทำงาน พร้อมทั้งอุปกรณ์ และสีในการระบายได้อย่างหลากหลายและเหมือนจริง สามารถของนำเข้าไฟล์ภาพชนิดต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการลอกลายได้ บันทึกเป็นไฟล์ภาพและพิมพ์ภาพวาดที่สร้างได้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการฝึกวาดภาพระบายสี
ดาวน์โหลดโปรแกรม Canorus เป็นโปรแกรมสร้างโน๊ตเพลงตามหลักดนตรีสากล ที่มีบรรทัด 5 เส้นของกุญแจ ซอล และบรรทัด 5 เส้น ของกุญแจ ฟา สามารถวางโน็ตตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ หรือแม้แต่โน๊ตตัวเขบ็จ และเมื่อสร้างเสร็จสามรถส่งออกเป็นไฟล์midi ได้ทันที
ดาวน์โหลดElectronic Piano เป็นโปรกรมที่ใช้ฝึกฝนทักษะการเล่นดนตรี ด้วยการบรรเลงตัวโน๊ต ผ่านคีย์บอร์ดจำลองของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามรูปคีย์บอร์ดของ piano ซึ่งให้เสียงหลากหลายชนิดของเครื่องดนตรี สามารถบรรเลงโดยใช้เสียง chords ผสมผสานได้คล้าย Electronic Piano จริง
ดาวน์โหลด


กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ


เป็น โปรแกรมที่ใช้ในการต่อวงจรไฟฟ้า โดยจัดเครื่องมือและอุปกรณ์มาให้เลือกใช้ ผู้ใช้สามารถหยิบอุปกรณ์มาแล้วลากเส้นต่อวงจรได้ตามต้องการ หากการต่อวงจรนั้นถูกต้องจะเกิดการตอบสนอง ทำให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าวงจรที่ต่อนั้นใช้งานได้หรือไม่ ผู้ใช้สามารถนำวงจรที่ต่อในโปรแกรมที่ถูกต้องแล้วไปปฏิบัติจริงได้โดยไม่ ต้องลองผิดลองถูก เป็นการประหยัดและปลอดภัยจากไฟฟ้าและไม่ก่อให้ความเสียหายต่ออุปกรณ์ ทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น
ดาวน์โหลด


เป็น โปรแกรมที่ใช้ฝึกการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยการเขียนโปรแกรมต้องเริ่มเขียน Flow chart ซึ่งโปรแกรมจะมีรูปแบบของไอคอน Flow chart ในลักษณะจิกซอร์ที่คลิกลากไอคอนดังกล่าว มาวางตามเหตุการณ์ที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการให้เกิด เหมาะสำหรับการฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 – 4
ดาวน์โหลดSketch Up เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างรูปทรง 3 มิติสำหรับการสร้างงานเชิงสถาปัตยกรรม เช่น บ้าน อาคาร สวน เป็นต้น โปรแกรมสามารถสร้างแบบร่างตามจินตนาการ ออกแบบและสร้างโมเดลเป็นรูปร่าง ต่างๆ เป็นงานแอนิเมชั่น และภาพนิ่งได้ Export ชิ้นงานเป็นโมเดล 3 มิติได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 3DS , DWG, DXF, OBJ, XSI ส่วนภาพเคลื่อนไหวได้แก่ AVI และ MOV นอกจากนี้ยังใช้ฟังชั่น Photo Match สร้างโมเดล จากภาพถ่ายได้ ทำภาพลายน้ำได้ กล่าวโดยสรุปถึงความสามารถโดยรวมของโปรแกรม SketchUp คือ
- ใช้สร้างโมเดลเพื่อนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Google Earth ได้
- ใช้สร้างโมเดลเพื่อนำไปเสนองานเป็นรูปแบบ 3 มิติได้
- ใช้สร้างโมเดลเพื่อ Export ออกมาเป็นพิมพ์เขียวที่ใช้ในงานก่อสร้างได้
โปรแกรม Sketch Up มี 2 รุ่นคือ Google SketchUp pro 6.o (สำหรับจำหน่าย) และ Google SketchUp 6.o (สำหรับใช้งานฟรี) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ที่ www. SketchUp.com (โปรแกรม เวอร์ชั่น 6.0 ยังไม่สนับสนุน windows Vista) ความต้องการขั้นต่ำของระบบ ได้แก่
1. computer Intel Pentium III 2.0 Ghz Ram 512 Mb Windows xp
2. โปรแกรมและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ Net 1.1 Fremework, InternetExplorer 6.0 Quick Time 5.0 และ เมาส์แบบ 3 ปุ่ม

ดาวน์โหลด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


เป็น ชุดของเกมการศึกษา เหมาะกับนักเรียนอายุระหว่าง 2-10 ขวบ ในเวอร์ชั่นนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 8 หมวดหมู่ ในแต่ละหมวดหมู่มีเกมย่อย ๆ ระบุความเหมาะสมของอายุผู้เล่น ได้แก่
    1. กิจกรรมฝึกหัดใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นการฝึกทักษะการพิมพ์อักษรภาษาอังกฤษทักษะการใช้เมาส์ ทั้งการขยับ การคลิก การดับเบิ้ลคลิก
    2. กิจกรรมฝึกสมอง เป็นการฝึกทักษะการจดจำและแยกแยะสี ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงดนตรี การเรียนรู้เกี่ยวกับเวลา
    3. กิจกรรมฝึกประสบการณ์ เป็นการเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การสร้างและจำลองผังไฟฟ้า
    4. กิจกรรมหรรษา เป็นกิจกรรมสนุกสนานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการวาดภาพ การสร้างเอกสาร การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต
    5. กิจกรรมคณิตศาสตร์ เป็นการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ทั้งการนับจำนวน การบวกการลบ การเรียนรู้จำนวน
    6. เกมปริศนา เป็นการฝึกทักษะการคิดผ่านเกม
    7. กิจกรรมการอ่าน เป็นการฝึกทักษะฟัง การอ่านภาษาอังกฤษ
    8. เกมการวางแผน เป็นการฝึกทักษะการคิด ทั้งการทำกิจกรรมคนเดียว การแข่งขันกับคอมพิวเตอร์และการแข่งขันกับผู้อื่น
    นอกจากนั้นยังมีเมนูพิเศษให้ครูหรือผู้ปกครอง บันทึกเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการ เรียนรู้ของนักเรียนเฉพาะราย สามารถนำไปใช้เพื่อฝึกหรือเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้
ดาวน์โหลด


เป็น โปรแกรมทดสอบตัวเองเป็นรายบุคคล เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวจะเรียนต่อใน มหาวิทยาลัย ช่วยให้นักเรียนทราบถึงความต้องการที่แท้จริงว่าตนเองเหมาะกับการเรียนในคณะ ใด และบุคลิกภาพของตนเองเหมาะสมกับอาชีพอะไร
อย่างไรก็ตามโปรแกรมมีข้อจำกัดในการใช้ คือ
    1. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งใช้ชื่อคณะต่างๆ กัน เช่น สาขาภูมิศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์อยู่ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ ดังนั้น ในการพิจารณาคณะที่แนะนำ ให้ผู้ใช้งานดูสาขาที่แนะนำเป็นหลัก
    2. การแนะนำจะเน้นที่ลักษณะของผู้ใช้งาน เป็นความเหมาะสมตามลักษณะ ไม่ใช่ความ เหมาะสมจากคะแนนสอบ ดังนั้น นักเรียนที่มีคะแนนสอบน้อยอาจจะได้รับการแนะนำคณะแพทยศาสตร์ก็เป็นไปได้ เพราะมีความเหมาะสมกับคุณลักษณะและความสนใจ
    3. ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบทดสอบเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินใจวางแผน เลือกแนวทางศึกษาต่อ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ ทางมาประกอบเพื่อตัดสินใจ
ดาวน์โหลด

โปรแกรมทั่วไป                              
:: Microsoft Multipoint
 
        โปรแกรมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องกับเมาส์หลายๆตัว ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้
:: Microsoft Kodu   
        เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเกมแบบง่ายๆ  ดาวน์โหลดโปรแกรม  คู่มือการใช้ 
::
Math Worksheet Generator   
        เป็นโปรแกรมสร้าง Worksheet วิชาคณิตศาสตร์  ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้
:: Microsoft Math   
        เป็นโปรแกรมชุดเครื่องมือการคำนวณทางคณิตศาสตร์  ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้ 
:: Excel for Business Intelligence   
        เป็นโปรแกรมการนำข้อมูลมาจัดทำรายงานรูปแบบต่างๆ  ดาวน์โหลดโปรแกรม   คู่มือการใช้
:: Photo Story             
        เป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับสร้าง Presentation ด้วยรูปภาพ  ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้  
:: Microsoft AutoCollage  
        เป็นโปรแกรมจับภาพมารวมกันเป็นภาพเดียว  ดาวน์โหลดโปรแกรม คู่มือการใช้
:: Windows Live Movie Maker  
        เป็นโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนวิดีโอและรูปถ่ายให้เป็นภาพยนตร์  ดาวน์โหลดโปรแกรม   คู่มือการใช้
:: Windows Live Photo Gallery  
        เป็นโปรแกรมสาหรับ จัดการแก้ไขรูปถ่ายและวิดีโอดิจิทัล  ดาวน์โหลดโปรแกรม   คู่มือการใช้  
:: Windows Live@edu   
        เป็นโปรแกรมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียน
        ดาวน์โหลดโปรแกรม  
คู่มือการใช้